REGULAMIN SEKCJI WSPINACZKOWYCH

Zasady ogólne

 1. Sekcje prowadzone są w grupach maksymalnie 8-osobowych
 2. Sekcje odbywają się 1 raz w tygodniu
 3. Warunkiem uczestnictwa w danej sekcji jest łącznie: zgłoszenie uczestnictwa w wybranej sekcji przez stronę internetową, akceptacja regulaminu sekcji i wniesienie opłaty za sekcję
 4. Jeśli uczestnik zgłosi uczestnictwo w sekcji, na której nie ma już wolnych miejsc, trafi na listę rezerwową i zostanie powiadomiony jeśli miejsce zwolni się w przyszłości

Opłaty

 1. Opłatę za sekcje wnosi się:
  • za cały miesiąc kalendarzowy z góry w wysokości uzależnionej od liczby zajęć w danym miesiącu przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, LUB:
  • każdorazowo za pojedyncze zajęcia o ile na danej sekcji są wolne miejsca (liczba uczestników nie przekracza 8).
 2. Przy płatności za cały miesiąc cena wynosi 50 zł za każde zajęcia w danym miesiącu kalendarzowym. Przykładowo: jeśli w danym miesiącu kalendarzowym zaplanowane są 4 zajęcia, opłata za sekcję w tym miesiącu wynosi 4 * 50 zł = 200 zł
 3. Jeśli uczestnik nie wniesie opłaty za sekcję na pierwszych zajęciach w danym miesiącu bez powiadomienia, że będzie kontynuował udział w sekcji, zwalnia tym samym miejsce na sekcji, które może być zajęte przez osobę z listy rezerwowej.
 4. Przy płatności za pojedyncze zajęcia cena wynosi 68 zł.

Odrabianie sekcji

 1. W przypadku jeśli uczestnik sekcji, który opłacił wszystkie zajęcia w danym miesiącu kalendarzowym nie uczestniczył w części zajęć, może te zajęcia odrobić:
    • uczestnicząc w sekcji o tym samym poziomie zaawansowania w innym dniu tygodnia z tym samym lub innym instruktorem po wcześniejszym uzgodnieniu tego z organizatorem, LUB:
    • trenując samodzielnie, tj. wykorzystując opłatę za dane zajęcia jako wejście na obiekt
 2. Odrobienie sekcji może mieć miejsce nie później niż na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uczestnik opuścił zajęcia
 3. Opłata za niewykorzystane zajęcia nie przechodzi na kolejny miesiąc, nie można tym samym odrabiać zajęć z poprzedniego miesiąca na sekcji, na którą jest się zapisanym
 4. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jeśli jakieś zajęcia zostaną odwołane, opłata za odwołane zajęcia pomniejsza odpowiednio opłatę za miesiąc kolejny, a w przypadku jeśli będzie to ostatni miesiąc prowadzenia sekcji lub uczestnik zrezygnuje z kontynuowania udziału w sekcji, zostaje zwrócona uczestnikowi
 2. Jeśli uczestnik nie wniesie opłaty za sekcję na pierwszych zajęciach w danym miesiącu bez powiadomienia, że będzie kontynuował udział w sekcji, zwalnia tym samym miejsce na sekcji, które może być zajęte przez osobę z listy rezerwowej.
 3. Organizator ma prawo rozwiązać daną sekcję z przyczyn obiektywnych, w tym również w przypadku zbyt małej liczby uczestników w danym miesiącu kalendarzowym (poniżej 5 uczestników).
 4. Organizator ma prawo zmiany cen od początku miesiąca kalendarzowego.